+

A woman, a gun and a noodle shop

Réalisation Zhang Yimou
Avec Honglei Sun, Dahong Ni, Ni Yan, Xiao Shen-Yang, Xiaojuan Wang
2010
Berlin 2010 - Competition
DE | FR